İLETİŞİM : 0232 347 47 90

Okulumuz

Öneriler

Çocuðu anaokuluna vermek anne baba için heyecan ve kaygý yeren bir durumdur. Anaokulu yaþam boyu sürecek olan eðitimin ilk örgün adýmýdýr. Bu nedenle aileler doðru bir kurum seçmek çabasý içinde olurlar. Bu duygularýn tümü doðaldýr. Bu adýmda birkaç öneri belki genç anne babalarýn iþini kolaylaþtýrýr.

Önce çocuðunuzu anaokuluna verme konusunda kararýnýzý test edin. Gerçekten istiyor musunuz, hazýr mýsýnýz, kararlý mýsýnýz?

Okul araþtýrmasýný çocuksuz yapýn. Okul seçmek çok önemlidir. Aile; eðitim, beslenme, temizlik, sýnýftaki öðrenci sayýsý, okulun öðretmenleri, ulaþým, ücret, okulla ilgili referanslar ve okulun felsefesi , eðitime bakýþý açýsýndan kurumu deðerlendirmelidir.

Çocuðunuza: “Sen bu okulu istiyor musun? Bu okul güzel mi ? " sorularýný sormayýnýz.. Çünkü çocuk oradaki eðitim, beslenme, hijyen vb. gibi konulardan habersizdir. Okuldaki birkaç oyuncak veya ortamda duyduðu bir ses çocuðu olumlu / olumsuz etkileyebilir. Çocuklar o anki duygularýyla karar verirler. Okul seçmek anne babanýn kararýdýr.

Çocuðun çevresindeki yetiþkinler (anne, baba, bakýcý, anneanne, babaanne) ortak tavýr içinde olmalýdýr. Yetiþkinlerden gelen "daha çok küçük, okulda yemeðini nasýl yiyecek, o kadar çocuðun terine nasýl bacaklar?" gibi konuþmalar çocuðu korkutur. Okula gitmemek için elinden geleni yapar. Büyükler çocuða acýyarak bakarsa, çocuk "yazýk" sözcüðünü duyarsa... niye okula gelsin ki?

Ýlk günlerde sorunlar olabilir. Bu doðaldýr. Unutmayalým okula alýþmamýþ/alýþmayacak çocuk yoktur.
OKULUMUZ

1

Okulumuza hoþ geldiniz...

Detay için tıklayınız

3

Yemek - Bahçe

Detay için tıklayınız

4

Okulumuz temizdir

Detay için tıklayınız

5

Aktif öðrenme ve eklektik program uygularýz

Detay için tıklayınız

6

Etkinlik dersleri

Detay için tıklayınız

7

Öðretmen eðitimini önemseriz

Detay için tıklayınız

8

Veli eðitimini de önemseriz

Detay için tıklayınız

9

Projeler yaparýz

Detay için tıklayınız

10

Gezmeyi severiz

Detay için tıklayınız

11

Gösteri yapmayý severiz

Detay için tıklayınız

12

Gösteri izlemeyi severiz

Detay için tıklayınız

13

Parti yapmayý severiz

Detay için tıklayınız

14

Sunumlar yarýþmalar yaparýz

Detay için tıklayınız

15

Veli katýlýmý

Detay için tıklayınız

16

Büyükannelerimizi konuk ederiz

Detay için tıklayınız

17

Çocuklarýn yetenekleri

Detay için tıklayınız

18

Özel Çalýþmalar

Detay için tıklayınızNOT

Çocuklarınızın yaş düzeylerine göre ileri ve geri yönlerini size gerçekçi biçimde bildiririz…
Bunu bilmek sizin hakkınız..bildirmek bizim görevimizdir...

En iyi anne baba ve en iyi okul çocuğunu hayata hazırlayandır...


Yukarı